இனி  வருபவை ... 

16.11 - சனிகருத்தமர்வு (மறையாசிரியர்) - 14:00–18:00

24.11 – யாப்பு பொதுக் கூட்டம் - 14:15

23.02 – பொதுக் கூட்டம் + தேர்தல் - 14:15

என் வார்த்தைகளை மனத்தில் இருத்து; என் கட்டளைகளைச் செல்வமெனப் போற்று. என் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடி, நீ வாழ்வடைவாய்; என் அறிவுரையை உன் கண்மணிபோல் காத்துக்கொள்வாய்.

நீதிமொழிகள் 7:1-2

       

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

Go to top
Template by JoomlaShine