இனி  வருபவை ... 

25.8 - ஞாயிறு - மரியன்னை  திருவிழா-12:00 (Skiftedalsvegen 25, 5353 Straume - Foldnes Kirke, Sotra)

22.9 - ஞாயிறு  -  பொதுக்கூட்டம் - 14:30

28.9 - சனி -  Menighets Seminaret  - 11:00 – 19:00 (med Biskopen)

எனது  ஆன்மா  அக்களிப்போடு              ஆண்டவர்  உம்மில்  மகிழ்கின்றது!

Events Calendar

ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00)
Saturday 04 May 2019, 10:00am
Hits : 135
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ஆலயத் துப்பரவுப்பணி (10:00)

Go to top
Template by JoomlaShine