இனி  வருபவை…

22.07 – திங்கள் தமிழ் செபமாலையும் திருப்பலியும்  - 18:30

28.07 – ஞாயிறு தமிழ் செபமாலையும் திருப்பலியும்  - 12:30

29.07  – திங்கள் தமிழ் செபமாலையும் திருப்பலியும்  - 18:30

5.08 – திங்கள் திருப்பலி på norsk  - 19:00

12.08 – திங்கள் தமிழ் செபமாலையும் திருப்பலியும்  - 18:30

19.08 – திங்கள் தமிழ் செபமாலையும் திருப்பலியும்  - 18:30 

உமது பேரன்பை நான் வைகறையில் கண்டடையச் செய்யும்; ஏனெனில், உம்மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன்; நான் நடக்க வேண்டிய அந்த வழியை எனக்குக் காட்டியருளும்; ஏனெனில், உம்மை நோக்கி என் உள்ளத்தை உயர்த்துகின்றேன்.
திருப்பாடல்கள்: 143:8

Go to top
Template by JoomlaShine