என்  கடவுளாகிய  ஆண்டவரே,  உம்மிடம்  அடைக்கலம்  புகுந்தேன்;  என்னைத்  துரத்துவோர்  அனைவரிடமிருந்தும்  என்னைக்  காப்பாற்றித்  தப்புவியும்.  இல்லையெனில்,  என்  எதிரிகள்  சிங்கம்போல  என்னைப்  பீறிக்கிழித்துப்  போடுவார்கள்;  விடுவிப்போர்  எவரும்  இரார்.   ஆண்டவர்  வழங்கிய  நீதிக்காக  அவருக்கு  நன்றி  கூறுவேன்;  உன்னதரான  ஆண்டவரின்  பெயரைப்  போற்றிப்  பாடுவேன்.

 திருப்பாடல்கள் 7:1-2, 17

அனைவரின்  உரிமைகளைப்  பாதுகாத்து  ஊக்குவிப்பதற்கு,  அரசியல்  மற்றும்,  மதத் தலைவர்கள்  ஒருங்கிணைந்த  அணுகுமுறையைக்  கையாளும்  பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளனர்.  பிரதிநிதிகள்  மேற்கொள்ளும்  முயற்சிகளில்,  ஏழைகள்,  மற்றும்,  விளிம்புநிலையில்  உள்ளோருக்கு  சிறப்புபக்  கவனம்  கொடுக்கப்படவேண்டும்.  சந்திப்புக்  கலாசாரமே,  ஒன்றுபட்ட,  மற்றும்,  ஒப்புரவாக்கப்பட்ட  உலகை  அமைப்பதற்கும்,  நம்  பொதுவான  இல்லமாகிய  இப்பூமியைப்  பாதுகாப்பதற்கும்,  அடித்தளமாக  அமையும்.

- திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

Go to top
Template by JoomlaShine