இறைவா,  நான்  உம்மை  நோக்கிக்  கூப்பிடுகின்றேன்;  ஏனெனில்,  நீர்  எனக்குப்  பதில்  அளிப்பீர்.  என்  பக்கம்  உம்  செவியைத்  திருப்பியருளும்;  என்  விண்ணப்பத்திற்குச்  செவிசாய்த்தருளும்.  உமது  வியத்தகு  பேரன்பைக்  காண்பித்தருளும்;  உம்மிடம்  அடைக்கலம்  புகுவோரை  அவர்களுடைய  எதிரிகளிடமிருந்து  உமது  வலக்கரத்தால்  விடுவிப்பவர்  நீரே!  உமது  கண்ணின்  மணியென  என்னைக்  காத்தருளும்;  உம்முடைய  சிறகுகளின்  நிழலில்  என்னை  மூடிக்கொள்ளும்.  நானோ  நேர்மையில்  நிலைத்திருந்து  உமது  முகம்  காண்பேன்;  விழித்தெழும்போது,  உமது  உருவம்  கண்டு  நிறைவு  பெறுவேன்.       திருப்பாடல்கள் 17: 6-8, 15

கிறிஸ்தவ  விடுதலை  வாழ்வு,  கடவுள்  அருளின்  விலைமதிக்கப்படமுடியாத  கொடையிலும்,  கிறிஸ்துவின்  உண்மையிலும்  வேரூன்றப்பட்டுள்ளது.  கிறிஸ்து,  தன்  பாடுகள்  மரணம்  மற்றும்,  உயிர்ப்பின்  வழியாக,  கடவுளன்பின்  ஆழத்தை  வெளிப்படுத்துகிறார்.  மேலும்,  மற்றவருக்குத்  தொண்டுபுரிவதில்,  மரணத்தை  ஏற்கும்  அளவிற்கும்கூட,  நம்மையே  முழுமையாகக்  கையளிப்பதற்கும்,  அவர்  கற்றுத்தருகிறார்.  இதுவே,  கிறிஸ்தவ  விடுதலை  வாழ்வின்  உச்சநிலையாகும்.  கிறிஸ்தவ  விடுதலையை  நோக்கிய  நம்  பயணம்,  எளிதானதல்ல,  ஆயினும்,  அப்பயணம்,  சிலுவையில்  அறையுண்ட  ஆண்டவரது  அன்பால்  வழிநடத்தப்படுகின்றது,   பேணிப்பாதுகாக்கப்படுகின்றது.  அவரது  விடுதலையளிக்கும்  உண்மையால்,  கடவுளின்  மீட்பளிக்கும்  திட்டத்தோடு  ஒத்திணங்கிச்  செல்வதில்  அறுதியான  நிறைவையும்  நாம்  காண்போம்.         - திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

Go to top
Template by JoomlaShine