இனி  வருபவை ... 

27.10 – ஞாயிறு – தமிழ்த் திருப்பலி -13:00

04.11 – திங்கள் - அனைத்து ஆன்மாக்கள் நினைவுத்                             திருப்பலி - 19:00

16.11 - சனிகருத்தமர்வு (மறையாசிரியர்) - 14:00–18:00

நான்  இன்னலுற்ற  வேளையில்  ஆண்டவரைநோக்கி  மன்றாடினேன்;  அவரும்   எனக்குச் செவி சாய்த்தார்.

திருப்பாடல்கள் 120:1

Go to top
Template by JoomlaShine