மலைகளை  நோக்கி  என்  கண்களை  உயர்த்துகின்றேன்!  எங்கிருந்து  எனக்கு  உதவி  வரும்?  விண்ணையும்  மண்ணையும்  உண்டாக்கிய  ஆண்டவரிடமிருந்தே  எனக்கு  உதவி  வரும்.  அவர்  உம்  கால்  இடறாதபடி  பார்த்துக்  கொள்வார்;  உம்மைக்  காக்கும்  அவர்  உறங்கிவிடமாட்டார்.  இதோ!  இஸ்ரயேலைக்  காக்கின்றவர்  கண்ணயர்வதுமில்லை;  உறங்குவதும்  இல்லை.  ஆண்டவரே  உம்மைக்  காக்கின்றார்;  அவர்  உம்  வலப்பக்கத்தில்  உள்ளார்;  அவரே  உமக்கு  நிழல்  ஆவார்!                              திருப்பாடல்கள் 121:1-5

எந்த  அன்பால்  இறைத்தந்தை  தன்  ஒரே  மகனை  அன்புகூர்கிறாரோ,  அதே  தூய  அன்பை,  எவ்வித  முன்நிபந்தனைகளுமின்றி  இலவசமாக  நமக்கு  இயேசு  தருகிறார்.  இயேசுவைப்போல்  அன்புகூர்வது  என்பது,  நம்   உதவித்  தேவைப்படுவோருக்கு,  நம்  சுயநலன்களையும்  தாண்டி,  அவர்களை  அன்புகூர்வதை  எதிர்பார்க்கின்றது.   இயேசு  தன்  சீடர்களின்  காலடிகளைக்  கழுவியதை  நினைவுகூரும்  நாம்,  நம்  வார்த்தைகளால்  மட்டுமல்ல,  செயல்களாலும்  நம்  அன்பை  வெளிப்படுத்த  வேண்டும்.  கிறிஸ்துவைப்போல்  நாம்  அன்புகூரவேண்டுமெனில்,  இவ்வுலகம்  காட்டும்,  பணம்,  வெற்றி,  அதிகாரம்  போன்றவைகளின்மீது  நாம்  கொண்டுள்ள  பற்றை  விட்டொழிக்க  வேண்டும்.

 திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

Test lyd

{youtube}6OmJ_O2m3Jk{/youtube}

Go to top
Template by JoomlaShine